Duomenų naudojimas

Pirkėjų duomenys naudojami tik užsakymų įvykdymui

Pirkėjo kontaktiniai duomenys naudojami tik užsakymo vykdymui ir prekių išsiuntimui.
Jūs negausite iš mūsų jokių naujienlaiškių, jei jų nepasirinksite kurdami savo prisijungimą svetainėje.
Pirkėjų kontaktiniai duomenys neperduodami jokiems tretiesiems asmenims.


Prisijungimo prie mokėjimų sistemų duomenys niekur nekaupiami

Internetinės parduotuvės www.kadmadeko.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių
mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl www.kadmadeko.lt ši informacija neprieinama.


BENDROSIOS NUOSTATOS


Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad elektroninė parduotuvė kadmadeko.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi arba atlieka užsakymo veiksmus elektroninėje parduotuvėje www.kadmadeko.lt.
Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu
elektroninėje parduotuvėje www.kadmadeko.lt.
Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi
elektronine parduotuve www.kadmadeko.lt, kiek tai leidžia parduotuvės bendrosios taisyklės.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

Asmenys, norintys registruotis elektroninėje parduotuvėje www.kadmadeko.lt, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra, kurioje Vartotojas gali nurodyti papildomus Vartotojo Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, šalis, miestas, telefono numeris ir kt. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.
Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje kadmadeko.lt teikiamas paslaugas.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
 jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti elektroninę parduotuvę www.kadmadeko.lt

www.kadmadeko.lt neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavogiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, www.kadmadeko.lt bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

Jeigu www.kadmadeko.lt abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

KIEK LAIKO SAUGOMI PIRKĖJO DUOMENYS

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
Šie duomenys gali būti sunaikinti gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

Vartotojas suteikia teisę elektroninei parduotuvei www.kadmadeko.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje. Vartotojas turi teisę:

– bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros;

– pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus.

– pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.

– nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės registruotis elektroninėje parduotuvėje kadmadeko.lt

NAUJIENLAIŠKIAI

Elektroninė parduotuvė siunčia elektroninius laiškus (naujienlaiškius) tik vartotojams, kurie yra patys užsiregistravę naujienlaiškių gavimui. Norėdamas užsiregistruoti naujienlaiškio gavimui Svetainėje, Vartotojas turi įvesti tam skirtose registracijos vietose savo elektroninio pašto adresą ir paspausti mygtuką „Registruotis“ arba registruojant Vartotojo paskyrą, varnele pažymėti, kad „sutinka gauti www.kadmadeko.lt naujienlaiškius“.
Naujienlaiškius svetainė siunčia ne dažniau kaip 10 kartų per kalendorinį mėnesį.
Vartotojas gali atsisakyti gauti naujienlaiškius šiais būdais:
– gautame naujienlaiškyje pasirinkti, kad ateityje nebepageidauja gauti elektroninės parduotuvės siunčiamų naujienlaiškių;
– iš Vartotojui priklausančio elektroninio pašto parašyti laisvos formos prašymą elektroniniu paštu [email protected], kad elektroninio pašto adresas būtų pašalintas iš prenumeratorių sąrašų.

SLAPUKAI.

Tinklapis naudoja slapukus tam, kad prisimintų:
- ar vartotojas buvo informuotas apie slapukų failų naudojimą.
- kada įvyko paskutinis veiksmas svetainėje.
- informacijos įvestos į paieškos laukelį.

Google Analytics

Tinklapyje yra „Google Analytics“ programos slapukai, sukurti „Google Inc“. Jie naudojami siekiant pagerinti turinio kokybę ir prisitaikymą  prie vartotojo poreikių. Detalesnę informaciją apie „Google Analytics“ sąlygas galima rasti http://www.google.com/analytics/terms/us.html tinklapyje.

Jeigu Jūs nenorite, kad informacija apie Jūsų veiksmus tinklapyje būtų pasiekiama „Google Analytics“, aktyvuokite Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) plėtinį.

Pastarasis blokatorius informuoja Google Analytics JavaScript (ga.js), kad duomenų apie apsilankymą nereikia perduoti į „Google Analytics“.

Kaip išjungti slapukus?

Jus galite slapukus išjungti arba pašalinti. Detalesnę informaciją, kaip tai padaryti, Jūs galite surasti: aboutcookies.org. Galite ištrinti visus slapukų failus arba kompiuteryje esančią naršyklę nustatyti taip, kad nebūtų išsaugojami slapukų failai. Tokiu atveju Jums kiekvieną kartą reikės rankiniu būdu pakoreguoti tinklapio nustatymus, taip pat kai kurios paslaugos ar puslapio funkcijos gali neveikti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti elektroninė parduotuvė kadmadeko.lt turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.